POLITYKA PRYWATNOŚCI

W SERWISIE INTERNETOWYM

ww.folkclub.pl

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Feniks Sp. z o.o z siedzibą w Szaflarach przy ul. Zakopiańskiej 28, 34-424 Szaflary, wpisaną do KRS pod numerem 0000909815, NIP: 7352898179, REGON: 3893532921.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej

do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną

tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje

gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem

ww.folkclub.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej

albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane

w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także

informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe

zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania

z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne

identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych

podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które

nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora: 
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana

Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1

lit. b RODO);

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania

jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający

na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu

poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności

związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania

Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji

MARKETING.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach

systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania

chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które

dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).

Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych

ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych,

administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego

oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym

zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE

3.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych

do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe

dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym

czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu

założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie

– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający

na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania

z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych

funkcjonalności; 
3.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.4.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady

przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane

w sekcji MARKETING.

3.5. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym

ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie

pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.6. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się

z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako

obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie

skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.7. Dane osobowe są przetwarzane:

3.7.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.7.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,

wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów

o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6

ust. 1 lit. c RODO);

3.7.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji

zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.7.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.8. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu

elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania

Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia

odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia

kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest

wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem

możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.9. Dane osobowe są przetwarzane:

3.9.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez

udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest

zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań

marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane

do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego

zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które

w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim

towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz

działania telemarketingowe).

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach

wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych

Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu

analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze

dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań

Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych

w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest

dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się

wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6

ust. 1 lit.  RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych

technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy

behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

4.5. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje także profilowanie Użytkowników.

NEWSLETTER

4.6. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom,

które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu 
świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

4.7. Dane osobowe są przetwarzane:

4.7.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania

jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.7.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach

newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem

profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

4.7.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest

prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający

na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia

stosowanych funkcjonalności;

4.7.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile

Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter,

Google+). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu

informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju

wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych

przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO), polegający na promowaniu własnej marki. Więcej informacji na temat na naszych

profilach w mediach społecznościowych.

6. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY

6.1. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Podanie danych

w polach oznaczonych jako „pole wymagane” jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje

brakiem możliwości zamieszczenia komentarza. Użytkownik może samodzielnie

zdecydować o zakresie Danych, które są widoczne publicznie dla wszystkich Użytkowników.

6.2. Dane osobowe są przetwarzane:

6.2.1. w celu publikacji komentarza w ramach funkcjonalności udostępnianych przez

Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania

do świadczenia usługi (art. 6 ust 1 lit. b) RODO);

6.2.2. w celu moderacji komentarza (w tym eliminacji spamu) – wówczas podstawą prawną

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1

lit. f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników

komentarzy i ich upublicznianiu.
7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego

Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej

– np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez

niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

7.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania

Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi

analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub

uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu

końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym

celu obejmują:

7.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji)

na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

7.2.2. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza

flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

7.2.3. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania

sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

COOKIES „MARKETINGOWE”

7.3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów

marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.

W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują

dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym

Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

8. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ

PARTNERÓW ADMINISTRATORA

8.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane

dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje

na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć

w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

8.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy

sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów

dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do

identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą

można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
GOOGLE ADWORDS

8.3. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii

reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych

jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords

pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis.

Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi

dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

8.4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii

reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala

na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także

z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje

na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://plpl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

9. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

9.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym

uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania

zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

9.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest

niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu

wyświetlenia treści).

9.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień

przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

9.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

9.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

9.3.3. Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

9.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

9.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień

prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych

pod poniższymi linkami:

9.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi

i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi

lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia

skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest

niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed

roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać

tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane

lub anonimizowane.

11. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

11.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

11.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można

tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

11.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów

marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym

interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest

prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych

i statystycznych).
12. ODBIORCY DANYCH

12.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,

w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów

informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące

usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe

(w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem,

w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących

Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia

takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie

z przepisami obowiązującego prawa.

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

13.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator 

przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem

odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

13.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,

w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej

dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych

osobowych;

13.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

13.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ

nadzorczy;

13.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi

w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją

Komisji Europejskiej.

13.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG

na etapie ich zbierania.

14. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe

przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim,

że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to

niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by

wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez

uprawnionych pracowników i współpracowników.

14.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne

podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków

bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie

Administratora.

15. DANE KONTAKTOWE

15.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Feniks Sp. z o.o z siedzibą w Szaflarach przy ul. Zakopiańskiej 28, 34-424 Szaflary, wpisaną do KRS pod numerem 0000909815, NIP: 7352898179, REGON: 38935329215.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Andrzej Pawlikowski), z którym można

skontaktować się poprzez e-mail andrzej@gacek-wood.pl w każdej sprawie dotyczącej

przetwarzania Danych osobowych.

16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

16.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Product added to wishlist
Product added to compare.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: Polityka prywatności i cookies